Inhoudsopgave

Artikel 1: definities

Artikel 2: identiteit

Artikel 3: toepasselijkheid

Artikel 4: herroepingsrecht

Artikel 5: uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 6: aanbod

Artikel 7: de prijs

Artikel 8: de overeenkomst

Artikel 9: duurtransacties

Artikel 10: betaling

Artikel 11: kortingsbonnen en cadeaukaarten

Artikel 12: conformiteit en garantie

Artikel 13: levering en uitvoering

Artikel 14: overmacht

Artikel 15: intellectuele eigendomsrechten

Artikel 16: klanten en geschillen

Artikel 17: aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht
 • consument: natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van professionele doeleinden
 • dag: kalenderdag
 • duurovereenkomst: een overeenkomst met betrekking tot de levering van producten en/of diensten op regelmatige tijdstippen gedurende een bepaalde periode
 • duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat het de ondernemer of consument mogelijk maakt aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan zodat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie ervan mogelijk is
 • herroepingsrecht: de mogelijkheid om als consument binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 • ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aanbiedt aan consumenten op afstand: Artee B.V.
 • overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen ondernemer en consument voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten waarbij uitsluitend wordt gebruikgemaakt van technieken voor communicatie op afstand
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat wordt gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de ondernemer en consument daarvoor op hetzelfde moment in dezelfde ruimte moeten zijn

 

Artikel 2: identiteit

 • Artee B.V.
 • handelend onder de naam: Artee
 • maatschappelijke zetel: Bilksken 32a – 9920 Lievegem
 • e-mailadres: support@artee.be
 • btw-nummer: BE-0797.459.269
 • bankrekeningnummer: BE53 0689 4741 1353

 

Artikel 3: toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Artee B.V. aan de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Artee B.V. en de consument.

3.2. Artee B.V. levert enkel in België en Nederland. Artee B.V. kan de bestelling weigeren wanneer een adres in een ander land dan de bovengenoemde wordt opgegeven.

3.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de consument minstens 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van de ouder of voogd. Indien Artee B.V. merkt dat dat niet het geval is, kan die de bestelling weigeren.

3.4. De algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, beschikbaar gesteld voor de consument.

3.5. Deze algemene voorwaarden kunnen, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, via elektronische weg aan de consument bezorgd worden zodat de consument deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Artee B.V., voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument mededelen waar de algemene voorwaarden via elektronische weg geraadpleegd kunnen worden en dat ze op verzoek van de consument via elektronische weg of op een andere manier kosteloos toegezonden worden.

3.6. Het plaatsen van een bestelling op de webshop staat automatisch gelijk aan de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die de consument steeds kan raadplegen via de website.

3.7. Voor het geval er naast deze algemene voorwaarden nog specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4: herroepingsrecht

4.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder reden te ontbinden en dit gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten.

4.2. De consument moet de herroeping schriftelijk kenbaar maken via het contactformulier op de website.

4.3. De terugbetaling gebeurt ten laatste 1 week nadat Artee B.V. de geretourneerde producten ontvangen heeft. Let op: zakelijke bestellingen kunnen niet geretourneerd worden.

4.4. Tijdens de bedenktijd gaat de consument voorzichtig om met de bestelling en voert hij enkel die nodige acties uit om te kunnen bepalen of hij het product wil behouden. Indien de consument beslist zijn herroepingsrecht te gebruiken, zal hij het product inclusief alle geleverde toebehoren in de originele staat en met de originele verpakking retourneren aan Artee B.V. volgens de meegeleverde instructies.

4.5. Wanneer de consument producten retourneert, is hij zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.

Artikel 5: uitsluiting herroepingsrecht

5.1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten op bestelling. Producten op bestelling zijn namelijk producten die niet standaard beschikbaar zijn en die enkel op vraag van de klant werd besteld bij de leverancier. Artee B.V. vermeldt dit voordat de overeenkomst wordt gesloten bij de betreffende producten op de webshop.

Artikel 6: aanbod

6.1. Als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er bepaalde voorwaarden op gelden, wordt dat uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

6.2. Het aanbod bevat een gedetailleerde en volledige omschrijving  van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is zo opgesteld dat de consument het product of de dienst goed kan beoordelen. Afbeeldingen gebruikt door Artee B.V. bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de producten.

6.3. De omschrijving van het aanbod is zodanig opgesteld dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. Daaronder vallen:

 • de prijs incl. belastingen
 • de eventuele leveringskosten
 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en de handelingen die daarvoor nodig zijn
 • het herroepingsrecht
 • de betalingsmethode, methode van levering of wijze van uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod en de termijn waarvoor de medegedeelde prijs geldt
 • op welke manier de consument de overeenkomst na de totstandkoming kan raadplegen indien die gearchiveerd wordt
 • de minimale duur van de overeenkomst in het geval van een duurovereenkomst

 

Artikel 7: de prijs

7.1. De prijs vermeld bij de producten verhoogt niet gedurende de vermelde geldigheidsduur, tenzij als gevolg van veranderende btw-tarieven.

7.2. De geafficheerde prijzen zijn inclusief belastingen, btw, taksen en diensten. De verzendkost wordt altijd duidelijk aangegeven bij de bestelling.

7.3. In het geval van een technische fout in de geafficheerde prijs, is Artee B.V. enkel gebonden aan de overeenkomst wanneer de foutieve prijs redelijk wordt geacht voor het aangeboden product.

 

Artikel 8: de overeenkomst

8.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen en de bestelling bevestigd wordt door Artee B.V.. Zolang Artee B.V. de aanvaarding van het aanbod niet bevestigt, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

8.2. Indien de overeenkomst digitaal tot stand komt, zorgt Artee B.V. voor een veilige verwerking van de consumentgegevens en een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft Artee B.V. de nodige maatregelen om dat veilig te laten gebeuren.

8.3. Artee B.V. voorziet de consument, uiterlijk bij de levering van de producten, van de volgende informatie:

 • contactgegevens van Artee B.V. waar de consument met klachten terechtkan
 • de voorwaarden van het herroepingsrecht en de manier waarop de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht, met duidelijk vermelding van de uitzonderingen op het herroepingsrecht
 • informatie over garanties en service na verkoop
 • de prijs, inclusief belastingen, leveringskost, betalingswijze en leveringswijze
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een bepaalde duur heeft van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft

 

Artikel 9: duurtransacties

9.1. De consument mag een overeenkomst van bepaalde duur te allen tijde tegen het einde van de duur opzeggen rekening houdend met de opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal een maand.

9.1. Indien de overeenkomst een duur heeft van langer dan een jaar, heeft de consument het recht de overeenkomst na een jaar te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

9.2. Indien de overeenkomst van onbepaalde duur is, kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een maximale opzegtermijn van een maand.

9.3. Een overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde duur mag stilzwijgend verlengd worden indien de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

 

Artikel 10: betaling

10.1. Artee B.V. aanvaardt de volgende betaalmethoden: Bancontact, Mastercard, Visa, Maestro, iDEAL, KBC-betaalknop, Belfius-betaalknop, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Artee B.V. behoudt zich het recht bepaalde betaalmethoden te weigeren voor specifieke bestellingen en te verwijzen naar andere betaalmethoden.

10.1. Indien niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de consument Artee B.V. te betalen bij het plaatsen van de bestelling.

10.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in geen enkel geval verplicht worden tot een vooruitbetaling van meer dan 50%. Als een vooruitbetaling is vastgelegd in de overeenkomst, kan de consument geen recht uitoefenen op de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.

10.3. De consument is verplicht om fouten in de verstrekte betaalgegevens te melden aan Artee B.V.

10.4. Indien de consument zijn betaalverplichtingen niet tijdig voldoet en hij na een herinnering van Artee B.V. en extra 14 dagen om alsnog de betaling in orde te brengen nog steeds niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichtingen binnen de termijn van 14 dagen, wordt een wettelijke rente aangerekend bovenop het verschuldigde bedrag en mag Artee B.V. de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Die incassokosten bedragen maximaal 15 % voor openstaande bedragen tot € 2500, 10% op de daaropvolgende € 2500 en 5% op de daaropvolgende € 5000 met een minimum van € 40. Artee B.V. kan afwijken van de bovenstaande bedragen en percentages in het voordeel van de consument.

 

Artikel 11: kortingsbonnen en cadeaukaarten

Kortingsbonnen

11.1. Kortingsbonnen of –codes kunnen niet aangekocht worden, ze worden enkel uitgegeven tijdens advertentiecampagnes. Kortingsbonnen en -codes hebben een beperkte geldigsheidsduur.

11.2. Kortingsbonnen en -codes kunnen slechts 1 keer gebruikt worden en dit gedurende een bepaalde periode. Kortingsbonnen of -codes kunnen niet gebruikt worden om cadeaubonnen aan te kopen en er kan een minimumbestelbedrag vereist zijn om de kortingsbon of –code te kunnen gebruiken.

11.3. Kortingsbonnen en –codes kunnen enkel worden verzilverd vóór het plaatsen van een bestelling. Wanneer de bestelling betaald is, kan achteraf geen kortingsbon of -code meer worden gebruikt voor die bestelling.

11.4. Kortingsbonnen of –codes zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

 

Cadeaubonnen

11.5. Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht via de webshop. Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt op alle producten, met uitzondering van andere cadeaubonnen.

11.6. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de waarde van de bestelling, zal het resterende bedrag via een andere betaalmethode moeten worden betaald.

11.7. Indien de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de bestelling, blijft de cadeaubon met het restbedrag geldig tot de einddatum vermeld op de cadeaubon.

11.8. De cadeaubon is een betaalmethode en zal dus tijdens het bestelproces, vóór de betaling, moeten worden aangeduid als betaalmethode. Het is niet mogelijk om cadeaubonnen retroactief te gebruiken.

11.9. Cadeaubonnen zijn telkens 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum.

11.10. De waarde van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en zal geen interesten opleveren.

 

Artikel 12: conformiteit en garantie

12.1. Artee B.V. garandeert dat de bestelde producten conform zijn aan de bestelling, voldoen aan de redelijke verwachtingen op basis van de specificaties van het product en aan de geldende wetgeving.

12.2. Op alle producten geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Die is niet van toepassing bij schade of slecht functioneren als gevolg van slijtage, onvoorzichtig gebruik van het product of opzettelijke schadetoebrenging door de consument.

 

Artikel 13: levering en uitvoering

13.1. Artee B.V. zal de bestelling met de grootste zorg in ontvangst nemen en uitvoeren.

13.2. De plaats van levering is het adres dat de consument heeft opgegeven als leveringsadres aan Artee B.V.

13.3. Artee B.V. zal de bestelling uitvoeren binnen een aanvaardbare termijn. De geschatte leveringstermijn is per artikel verschillend en wordt steeds meegedeeld op de desbetreffende artikelpagina. Indien de bestelling vertragingen ondervindt, brengt Artee B.V. de consument daarvan op de hoogte. Indien de geschatte leveringstermijn overschreden wordt met meer dan 30 dagen, heeft de consument in dat geval recht op een schadevergoeding van max. 10% van de waarde van het artikel.

13.4. Het risico op beschadiging of vermissing van de bestelling berust bij Artee B.V. tot op het moment dat de bestelling afgeleverd wordt bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 14: overmacht

14.1. In geval van overmacht is Artee B.V. niet gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen. Het kan zijn verplichtingen tijdelijk onderbreken voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief beëindigen.

De volgende situaties worden onder andere, maar niet limitatief, beschouwd als overmacht:

 • laattijdige, foutieve of geen levering van producten door de leveranciers, waarbij Artee B.V. alle nodige procedures correct heeft gevolgd en dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld
 • brand
 • stakingen
 • energiestoringen
 • storingen in een (telecommunicatie)netwerk
 • bedrijfsstoringen
 • het niet beschikbaar zijn van de website

 

Artikel 15: intellectuele eigendomsrechten

15.1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie van Artee B.V. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Artee B.V., zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

15.2. Het is verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan tekeningen, namen, foto’s of teksten te kopiëren of reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artee B.V.

 

Artikel 16: klanten en geschillen

Klachten

16.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn na de constatatie van de gebreken aan Artee B.V. worden gemeld met een duidelijke omschrijving.

16.2. Klachten kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website.

16.3. Alle klachten worden door Artee B.V. steeds binnen de 14 dagen na ontvangst van de klacht behandeld. Wanneer de klacht een langere verwerkingstijd vereist, brengt Artee B.V. de consument daarvan binnen de 14 dagen na ontvangst van de klacht op de hoogte.

16.4. De consument dient Artee B.V. in elk geval 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Vanaf 4 weken ontstaat een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling.

 

Geschillen

16.5. Op overeenkomsten tussen Artee B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden gelden, is enkel het Belgische recht van toepassing.

16.6. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomst tussen de consument en Artee B.V. kunnen zowel door de consument als door Artee B.V. worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

16.7. Een geschil wordt door de Consumentenombudsdienst slechts in acht genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen een redelijke termijn aan Artee B.V. kenbaar heeft gemaakt.

16.8. Indien de klacht van de consument niet tot een oplossing komt, moet de consument binnen de 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij Artee B.V. zijn geschil aanmelden bij de Consumentenombudsdienst.

16.9. Indien de consument zijn geschil voorlegt aan de Consumentenombudsdienst, is Artee B.V. daaraan gebonden.

16.10. Indien Artee B.V. een geschil wil voorleggen aan de Consumentenombudsdienst, heeft de consument 5 weken de tijd om het verzoek van Artee B.V. te accepteren of te laten behandelen door een bevoegde rechter. Indien Artee B.V. na 5 weken geen antwoord ontvangt, is Artee B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter.

16.11. De Consumentenombudsdienst zal een geschil niet behandelen indien aan Artee B.V. uitstel van betaling is verleend, het in staat van faillissement verkeert of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de Consumentenombudsdienst op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gevallen.

 

Artikel 17: aanvullende of afwijkende bepalingen

17.1. Aanvullende of afwijkende voorwaarden mogen niet in het nadeel zijn van de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd op zo’n manier dat de consument ze makkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen0
Je winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0